Chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP

Thông tư 08/2019/TT-BTC có quy định tại Điều 1 bổ sung Tiểu mục 4 Chương II của Thông tư 43/2017/TT-BTC có bổ sung điều 20b về nội dung chi, mức chi nâng cao chất lượng thực hiện Chu trình Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Trong đó tại Điểm g Khoản 1 Điều 20b quy định Chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP, bao gồm cả chi phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham gia chu trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận.
Cho tôi hỏi: Chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP có bao gồm các nội dung: hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, mua bao bì, nhãn mác sản phẩm không?
Trả lời:

– Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 quy định:

+ Tại điểm g Khoản 1 Điều 20 bổ sung Tiểu mục 4 Chương II về nâng cao chất lượng thực hiện Chu trình trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (Chương trình OCOP), quy định nội dung chi gồm: “g) Chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP, bao gồm cả chi phí đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ chi phí thiết kế nhãn hiệu sản phẩm tham gia chu trình OCOP, in tem, giấy chứng nhận.”

+ Tại điều 8 sửa đổi bổ sung Điều 9 Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn:

“1. Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2018/ NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ cụ thể cho từng nội dung phù hợp với điều kiện, nguồn lực của từng tỉnh.”

          – Khoản 13 Điều 2 tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình OCOP, quy định về tổ chức thực hiện:

“13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: a) Căn cứ nội dung Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP cấp tỉnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng chủ lực, có lợi thế của mỗi địa phương và phát triển du lịch dịch vụ ở nông thôn;”

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị độc giả căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP để thực hiện cụ thể đối với nội dung chi hỗ trợ quản lý nhãn hiệu các sản phẩm OCOP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *